• medewerker van een kinderdagverblijf met 3 peuters

Toezicht

Met onder andere 2.166 inspecties Toezicht op de Kinderopvang (TOKIN) hield GGD Haaglanden in 2018 voor de negen gemeenten toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De kwaliteit bleek goed op orde en alle gemeenten konden de A-status behouden.

Tijdens de bezoeken inspecteren de GGD-toezichthouders zaken als veiligheid, klachtenregeling en pedagogische kwaliteit. Ook observeren ze verschillende groepen op het kindercentrum. 

Soort opvangAantal inspecties 2018
Buiten-schoolse opvang630
Gastouderbureau37
Gastouder-opvang616
Kinderdagverblijf883
Totaal2166


De negen GGD-gemeenten plus Lansingerland en Voorschoten hebben aan GGD Haaglanden gevraagd om toezicht te houden op WMO-ondersteuning vanuit 180 aanbieders van specifieke zorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Cliënten zijn (zeer) kwetsbare, volwassen inwoners van de gemeenten met een beperking en inwoners met psychische en/of psychosociale problemen.

In het verslagjaar kreeg het Wmo-toezicht 60 meldingen binnen. In de meeste gevallen was sprake van calamiteiten op het gebied van overlijden, suïcide(poging), geweld of ernstig grensoverschrijdend gedrag. Naast onderzoek van de meldingen voert GGD Haaglanden het WMO-toezicht ook uit aan de hand van de zelfscan die de instellingen uitvoeren, gaan de toezichthouders op bezoek en worden signalen onderzocht.

GGD Haaglanden voerde 69 inspecties uit in de werkomgeving van sekswerkers, waarbij de inspecties gericht zijn op de hygiëne in de werkruimtes.