• Zorgverlener die met een stethoscoop een cliënt nakijkt

Kwetsbare personen

Voor (vervoer van) personen met verward gedrag heeft GGD Haaglanden samen met meerdere partijen de Mobiele Interventie- en Preventie Unit (MIPU) ontwikkeld. De MIPU beschikt over een onopvallend voertuig met een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een ambulancechauffeur. De MIPU betekent het einde van politievervoer van personen met verward gedrag.

In het contact met de verwarde persoon wordt gekeken of en hoe zorg geboden moet worden. Kern van de insteek is: vervoer vermijden als het kan en bij voorkeur de eigen huisarts of het wijkteam erbij betrekken. Is vervoer toch noodzakelijk, dan gebeurt het op een medische adequate en verantwoorde manier.

In 2018 kreeg het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden 633 telefonische meldingen van professionals en burgers die zich zorgen maakten om een inwoner of als er sprake was van ernstige vervuiling.

Voor de gemeente Den Haag organiseert en coördineert GGD Haaglanden Sociaal Medische Basiszorg voor kwetsbare doelgroepen die soms in de marge leven en nauwelijks een beroep doen op hulp. Hiervoor onderhoudt de GGD een netwerk van hulpverleners die de volgende zorg verlenen:

  • Huisartsenzorg voor dak- en thuislozen (Haagse straatdokters);
  • Tandartszorg voor dak- en thuislozen (daklozentandarts);
  • Huisartsenzorg voor sekswerkers;
  • Elementaire nood-tandzorg voor ongedocumenteerden (friendly network);
  • Apotheekzorg.

De 5968 Sociaal Medische Adviezen in 2018 liepen uiteen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeervergunning en leerplichtontheffing tot bijzondere bijstand en arbeidsongeschiktheid. Mede op basis van objectief medisch onderzoek door de GGD besluit de betreffende gemeente of zij een voorziening toekent. De betreffende gemeente besluit mede op basis hiervan of zij een voorziening toekent

In 2018 heeft GGD Haaglanden samen met andere partijen de invoering van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio in kaart gebracht. Naast informatie uit diverse bronnen en diepte-interviews, hebben meer dan 1600 respondenten uit zes sectoren de enquête ingevuld. Zij kwamen uit de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulpverlening en justitie. Het resultaat is een uniek en compleet onderzoek met, naast cijfers en percentages, een beeld van het feitelijke gebruik van de meldcode.

In 2018 is in regio Haaglanden totaal 1161 keer een lijkschouw uitgevoerd. De forensisch artsen van GGD Haaglanden voeren in regio Haaglanden de lijkschouw uit in geval van een (vermoeden) van niet-natuurlijk overlijden, bij lijkvinding en in het kader van de meldingsprocedure bij euthanasie.