• zwemwater in een recreatiegebied met een waarschuwingsbord voor blauwalg

Gezonde leefomgeving

In 2018 kreeg GGD Haaglanden 444 meldingen van burgers over zaken als vocht en schimmel, ongedierde, koolmonoxide, asbest, stank of geluidsoverlast. Met het Programma Medisch milieukundige zorg (MMK) en Technische hygiënezorg (THZ) adviseert GGD Haaglanden zowel burgers als ondernemers, instellingen en gemeenten over deze thema’s. De filmpjes over gezond wonen zijn opnieuw gepromoot via narrowcasting, op de website www.gezondwonen.nl en bij 25 voorlichtingsactiviteiten.

Luchtverontreiniging heeft behoorlijke invloed op de gezondheid van burgers. Denk daarbij aan fijnstof, maar ook aan rook van houtstook. GGD Haaglanden keek ook naar luchtverontreiniging door verkeer langs bijvoorbeeld scholen, kindercentra en verzorgingshuizen. 

De stijging van het aantal legionella-adviezen zette na 2016 en 2017 door. De afdeling Leefomgeving gaf in 2018 55 keer advies.

Met gecoördineerde en brede geneeskundige advisering draagt de GGD bij aan verantwoorde vergunningverlening door gemeenten voor evenementen. In 2018 zijn daartoe 61 veiligheidsplannen van evenementen beoordeeld en van advies voorzien. Daarnaast zijn 27 evenementen één of meermalen bezocht. Aan 46 nieuwe locaties voor Tattoo & Piercing en permanente make-up is een vergunning verleend. 39 bedrijfsplannen voor ondernemers van seksinrichtingen zijn goedgekeurd wat betreft Technische Hygiëne Zorg.

In 2018 bracht GGD Haaglanden 58 keer advies uit aan gemeenten over ruimtelijke plannen. Deze liepen uiteen van kleine adviezen bij individuele bouwplannen tot grotere adviezen bij milieu-effectrapportages voor grootschalige gebiedsontwikkelingen.